قطره؛ نشانه؛ حیرت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانقطره؛ نشانه؛ حیرت

للباقی

گاهی نازی یک نشانه Ú©ÙˆÚ†Ú© Ù…ÛŒ Ù�رستد تا عمیق ترین Ùˆ کورترین گره هایت را باز کند! 
شاید یک قطره Ú©ÙˆÚ†Ú©ØŒ کنار چشم های مادر، سخت ترین معادلات Ùˆ معاملات Ù�لسÙ�ÛŒ Ùˆ Ø­Ú©Ù…ÛŒ Ùˆ مهندسی را حل کند. 
عرض نکردم آخر، غنچه زنده، محکوم ست به شک�تن! صدالبته بإذن الله تعالی...

للحق