مردمان خوابند وگیج! شعر:محمدکدخدایی(عرÙ�ان) People are sleeping! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمردمان خوابند وگیج! شعر:محمدکدخدایی(عر�ان) People are sleeping! Poem: Mohammad Khodkhodaie

زندگی

در این زمین و سرزمین

قصه ی شبهای سرد است و دراز

مردمان