محاسبه.ارتÙ�اع ظاهری.ودرجه.انکسار.نور.در حرکت.تقدیمی—محوری.زمین. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانمحاسبه.ارتÙ�اع ظاهری.ودرجه.انکسار.نور.در حرکت.تقدیمی—محوری.زمین.