کارگاه آموزشی پنج شنبه+Ù‡Ù�تمین ساÙ" رهایی آقای هادی یارمحمدی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی پنج شنبه+ه�تمین سال رهایی آقای هادی یارمحمدی

به نام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دوره سی و ه�تم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60،نمایندگی پروین اعتصامی اراک،ویژه مسا�ران و همس�ران،با استادی دیده‌بان محترم مسا�ر احمد حکیمی،نگهبانی مسا�ر رضا و دبیری مسا�ر آرش،با دستور جلسه ((کمک کنگره به من و کمک من به کنگره)) و به مناسبت ه�تمین سال رهایی و تولد کمک راهنمای محترم،مسا�ر هادی در روز پنجشنبه مورخ 20/10/1397 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.