نه زن متحجر گوشه نشین؛ نه زن تجدد زده بزک شده | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننه زن متحجر گوشه نشین؛ نه زن تجدد زده بزک شده

للباقی

نه زن متحجر گوشه نشین
نه زن تجدد زده بزک شده

عده ای زن را برای اَندرونی می خواهند؛ پخت و پز بکند، خانه را سامان بدهد و بچه ها را تر و خشک کند؛ نه کاری به کار علم و اندیشه داشته باشد نه پیگیر �رهنگ و سیاست باشد نه از اقتصاد سهمی داشته باشد ... .
عده ای دیگر زن را صر�ا برای محیط بیرون از خانه می خواهند؛ برای نمایش بی محابای او؛ نه نمایش اندیشه اش بلکه نمایش ابزاری جسم او که بتوانند بیشتر ب�روشند و بیشتر لذت ببرند.
هر دو عده، به انسانیت زن لطمات جبران ناپذیری Ù…ÛŒ زنند: 
آن عده ای Ú©Ù‡ زن را  گوشه نشین Ùˆ حذÙ� شده از جامعه Ù…ÛŒ خواهند، ظرÙ�یت Ùˆ استعدادهای خدادادی زن را نادیده Ù…ÛŒ انگارد؛ Ùˆ وقتی استعدادی، امکان Ø´Ú©ÙˆÙ�اییش نباشد عملاً بخشی از وجود آدمی به تکامل ذاتیش نخواهد رسید.
آن عده ای Ú©Ù‡ زن را به بهانه تجدد، بزک کرده Ùˆ به دنبال برجسته سازی وجه جنسیت زن هستند نیز بعد انسانی او را هدÙ� Ù…ÛŒ گیرند؛ برای مطامع سرمایه داری Ùˆ جنسی، شخصیت زن را به جسم زن تقلیل Ùˆ لگدمال Ù…ÛŒ کنند. 
این دوگانه را در غرب و شرق دیده ایم؛ این دوگانه را در تاریخ ایران خودمان هم دیده ایم.
حال آن Ú©Ù‡ زن طراز انقلاب اسلامی نه متحجر Ùˆ گوشه نشین Ùˆ حذÙ� شده از اجتماع است Ùˆ نه تجدد زده ÛŒ بزک شده ÛŒ ابزاری! 
زنی Ú©Ù‡ شخصیت والا Ùˆ مناعت طبع درونیش مانع از آن Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ خودنمایی جسمی نماید Ùˆ نهایت تلاشش به چشم آمدن در نگاه مردان باشد! زنی Ú©Ù‡ برای محاÙ�ظت از گوهر جنسیتش، پوشش Ùˆ حجاب دارد Ú©Ù‡ در جامعه به او انسانی بنگرند Ùˆ نه جنسی. 
زنی Ú©Ù‡ به نقش مادر بودن Ùˆ همسر بودن Ùˆ مدیر خانه بودنش اÙ�تخار میکند چرا Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ داند مهم ترین دانشگاه Ùˆ پژوهشگاه Ùˆ مدرسه Ùˆ صنعتÙ� انسان ساز Ùˆ تاریخ ساز، خانه ست؛ زنی Ú©Ù‡ همه نقشش در خانه خلاصه نمی شود Ùˆ به دنبال کمال یابی خود، علم Ùˆ دانش Ù…ÛŒ آموزد Ùˆ با استقلال Ù�کری Ùˆ اندیشه ای خود در جامعه اش اثر Ù…ÛŒ گذارد. 
چنین زنی نه ضعیÙ�Ù‡ است Ùˆ نه بزک شده؛ بلکه متدین است Ùˆ تمدن ساز؛ درست مثل قله های اعلای زنان یعنی حضرت Ù�اطمه زهرا(س) Ùˆ حضرت زینب(س) Ùˆ حضرت خدیجه(س) Ú©Ù‡ متدین ترین زنان عصر خود بودند Ùˆ علاوه بر مدیریت عالی خانه Ùˆ خانواده، مهم ترین عناصر سیاسی، Ù�رهنگی Ùˆ حتی اقتصادی زمان خودشان بوده اند. 
باید حتم کنیم اگر جامعه ای از زنان ع�ی�ه ی مومنه ی مقاوم و مجاهد خالی شد، بقای آن به خطر ا�تاده و هر لحظه باید انتظار �روپاشی �کری و �رهنگیش را کشید؛ در مقابل اگر جامعه ای از چنین زنانی برخوردار شد، انتظار تمدن سازی بدیهی خواهد بود! چرا که زنان خوب، زمینه سازان تمدنی اند ... .

للحق