نگاهت را دوست دارم…. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننگاهت را دوست دارم….

نگاهت را دوست دارم...

نه اینکه بیشتر از خودت!
نه...
نگاهت را طوری دیگر
به شیرینی � حر� هایی که از
چشمهایت می خوانم
به تازگی � عاشقانه هایش
به بکری � دوست دارم هایش
به معصومیتش!

نگاهت ...
دوست داشتنی ترین چشم
انداز هستی من است


يداله_رحيمی