چرا خودت از بهشت گریزانی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرÙ�ان) Why yourself flee from Paradise! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچرا خودت از بهشت گریزانی!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عر�ان) Why yourself flee from Paradise! Author: Mohammad Khodkhodaie

اگر ایمان داری Ú©Ù‡ کشته شدن در راه  Ø®Ø¯Ø§

حق است

و یکسر به بهشت خواهی ر�ت

چرا برای ماندن در