چرا صهیونیسم سرچشمه ÛŒ همه ÛŒ شرارت ها ÛŒ امروز دنیاست؟ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچرا صهیونیسم سرچشمه ی همه ی شرارت ها ی امروز دنیاست؟

 
                       چرا صهیونیسم سرچشمه ÛŒ همه ÛŒ شرارت ها ÛŒ امروز دنیاست؟

"ایدی کوهن" طراح رسانه ی صهیونیست ها و تحلیلگر اندیشکده سادات وبگین از طریق توئیتر می نویسد : هر کس که اسرائیل را دوست دارد و امنیت آن را ح�ظ می کند، "صهیونیست" است حتی اگر یک مسلمان باشد!
در نوشته  اندیشمندانی دیدم  Ú©Ù‡ Ú¯Ù�ته بودند : درجهان غربی هرچه Ù…ÛŒ خواهی بگو کسی نمی شنود ( بجز چند مورد مشخص Ú©Ù‡ بسرعت به آن واکنش نشان میدهند مثل : وال استریت Ùˆ صهیونیسم جهانی Ú©Ù‡ هرتباهی  درجامعه ÛŒ بشر امروزی  ریشه در آن دارد.
رادیو إسرائیل،  گوینده خبر را از کار خلع ید Ù…ÛŒ کند،زیرا او بخاطر  کشتار Ù�لسطینی ها در  تظاهرات غزه  اینگونه ا عتراض کرده بود “ من خجالت Ù…ÛŒ کشم Ú©Ù‡  "إسرائیلی، باشم.
شارون در خاطراتش Ù…ÛŒ نویسدâ€�:â€� به مصر رÙ�ته بودم وتلÙ�Ù†ÛŒ با مادر در اسرائیل صحبت Ù…ÛŒ کردم،او پرسید کجائی  ØŸ Ú¯Ù�تمâ€�:â€�  در  مصرâ€� !â€�
â€�او  داد زد  :â€� مواظب باش همینها ما را با موسی از مصر بیرون کردند؟ â€�...â€� سلاح کمری ات را  در شلوار وزیر بالشتت قرار بده واز خودت دور Ù†Ú©Ù† â€�!â€�
به او گ�تم �:� الآن میان ما صلح برقرار شده �؟
- :نه هیچگاه با انها صلحی نخواهیم داشت�.� اسلحه ات را کنار مگذار !�
  همین کمتر از یک دهه پیش بود   Ú©Ù‡  روزنامه ÛŒ â€�(â€� یدیعوت احرونوتâ€�)â€� مقا له ÛŒ  را  بقلم یهودا لیتانی  منتشر کرده بود Ú©Ù‡ بنقل از حاخام موردخای یاهو نوشت:   همه ÛŒ انواع نخود Ùˆ مشتقات آن حرام است â€�:â€� Ùˆ هر Ù�راوارده ÛŒ Ú©Ù‡ از کنجد تهیه شود ØŸ  زیرا این محصولات در سرزمین غیر یهود  Ùˆ بوسیله ÛŒ مسلمین تولید شده استâ€�..â€�.â€�
كتاب تلمود گ�تگوی حاخام هاست : خلاصه آن این است که غیر یهودی؛ نجس و�ریبکار است �..که نباید با وی دست داد .� خانه و حتی زمینی که برآن راه می رود نجس بود ه و گر�تن جان و هتک عرض وناموس او مجاز و دارای ثواب است �و باید با هر روشی برانان مسلط بود..�
Ùˆ از سÙ�ارشات تلمود این است â€�:â€� Ù�رض کنیم خاری به پایت رÙ�تâ€�..â€�  لازم نیست خم بشوی Ùˆ آن را از پایت درآوری  چون این حرکت کرنش در مقابل غیر  یهود محسوب Ù…ÛŒ شود â€�..â€� هرغیریهودی دروغگو ودزد است بگیر وپس مده !... این کتاب ترکیب کننده عقیده یهود Ùˆ سیاست صهیونیسم است
   اینگونه رژیم صهیونیستی براساس تحمیل یک Ù�رم عجیب Ùˆ غریب استقرار مستعمرات  استعمارگر ÛŒ مسلح را با سلاح Ùˆ کشتار Ùˆ دیگری دکترین نژادپرستانه Ú©Ù‡ به شرح مختصر :  بذر صهیونیسم نامیده Ù…ÛŒ شوداز سالهای  1939- 1945  بصورت آشکاری کاشت جرثومه ÛŒ Ù�ساد صهیونیستی همواره با ارایه ÛŒ سیاست هرج  ومرج منطقه ÛŒ Ù�ضای نداشتن امنیت وعدم اعتماد به دیگران را گسترش داده است.
برای مثال، پرو�سور نوام چامسکی، در کتاب خود " اقتدارگرایان و دزدان دریایی" و کتاب دیگرش، "مثلث ممنوعه" در مورد ایالات متحده، اسرائیل و �لسطینی ها.
از جمله متÙ�کر سیاسی، آلن تیلور، در کتاب معروÙ� خود «مقدمه ای بر اسرائیل» Ùˆ سپس پروÙ�سور مایکل پالمبو در کتاب خود با عنوان "Ù�اجعه Ù�لسطین" همراه با  عبارات زیر است: "هنگامی Ú©Ù‡ در سال 1948 مردمی از میهن خود اخراج شدند .
 Ø¨Ù‡ دیدگاه غاصبانه وسلطه طلبانه این پیشینه Ú©Ù‡ در تحولات تاریخی با تراژدی سیاست مخلوط است،می پردازد 
نویسنده در کتابی مستند، با تلاش متÙ�کر آمریکایی دکتر بیلیس توماس  عنوان «طرÙ� تاریک صهیونیسم» را برای خود انتخاب کرده است.
در این كتاب رویکرد تحلیلی، نویسنده ما را به نتیجه گیری های زیر Ù…ÛŒ رساند: طرÙ�داران پیشنهادهای صهیونیستی در گذشته Ùˆ کسانی Ú©Ù‡ پس از آنها از رهبران نهاد Ù�علی صهیونیست در اسرائیل پیروی کردند، همچنان به دنبال یاÙ�تن امنیت موجودیتی هستند Ú©Ù‡ در سرزمین  تاریخی Ù�لسطین  از طریق روش های کنترل Ùˆ هژمونی نظامی علیه  مردم اصلی Ù�لسطین  وهمسایگان همانطور Ú©Ù‡ توسط نویسنده این کتاب شرح داده شده است.70 سال مذاکرات Ù�ریبکارانه Ùˆ سردواندن سازشکاران عرب...حاصلی  دیگر نداشته است.
" شلدون آدلسون "امپراطور قمار و رسانه ای که رویاهای اسرائیل را با ملیاردها دلار می خرد؟
 Ø§Ùˆ  در زمان کوتاهی تحقق این وعده به دست آورد، این زمان دلسردی برای آدلسون امپراطور قمار ورسانه ÛŒ بین المللی  کاÙ�ÛŒ بود، Ú©Ù‡ همواره به ترامپ  بویژه ضمن سخنرانی خود در کمیته AIPAC  Ùˆ در واشنگتن مارس 2016ØŒ Ú©Ù‡ در آن او متعهد به انتقال سÙ�ارت از تل آویو بود به بیت المقدس بود،  یاد آوری Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ به ریاست رسیدنش مدیون اوست.
آدلسون درتماس مستقیم Ùˆ مداوم با ترامپ باقی ماند تا زمانی Ú©Ù‡ درخواست های خود Ùˆ همچنین  صدور بسیاری از  Ù�رمانها Ùˆ قطعنامه های ضد Ù�لسطینی Ùˆ ...ØŒ به ویژه پایان دادن به حمایت از UNRWAØŒ با کاهش 200 میلیون دلار برای Ú©Ù…Ú© به Ù�لسطینی ها، هر روز ابعاد تازه تری  پیدا Ù…ÛŒ کند.
 Ø§ÛŒÙ† میلیاردرصهیونیست  آمریکایی  در جامعه اسرائیل نیز بر توسعه ÛŒ Ù†Ù�وذبرای حمایت از جناح راست اÙ�راطی تاثیر میگذارد. یکی از مهمترین ابزار این بود Ú©Ù‡ رسانه ها ÛŒ متنوعی را برای دولت اشغالگر، تحت پوشش بگیرد. "آغاز کار با انتشار رایگان روزنامه" اسرائیل امروز "Ú©Ù‡ سخنگوی نتانیاهو ست، کلید خورده است....
آدلسون تصمیم گرÙ�ته بود Ú©Ù‡ در طول سه سال اول، تنها دریک مورد حدود 180 میلیون دلار در این مقوله  سرمایه گذاری کرد.  تا قصد خود را  از طریق ایجاد ارتباط با اÙ�کار عمومی دراسرائیل،وخارج آن   در جهت اهداÙ� خود با Ù�شار بر سیاستمداران Ùˆ تهدید به آنها در کمپین های خاموش Ùˆ یا محرومیت همه جانبه تحت تاثیر رسانه های خود قرار دهد.
Ùˆ برهمین پایه  روزنامه "هآارتص"روز  6 نوامبر 2018 صریحاً خطاب به واشنگتن نوشت: "برای تعدیل تواÙ�Ù‚ هسته ÛŒ ومنع  موشک های نقطه زن وارد عمل شوند ".
 Ø§ÛŒÙ† روکرد با همه ÛŒ جزئیاتش ØŒ  به تاریخ جدیدی از  –اصطلاح « دیپبلماسی مسلح » و«نژاد پرستی پنهان »یا «استعمار جدیددر خاورمیانه»  دست Ù…ÛŒ یازد.
  پروÙ�سور لارنس دیویدسون، نویسنده Ùˆ استاد تاریخ  در دانشگاه وست چستر،  با کتاب The Dark Side of Zionism   (بخش تاریک صهیونیزم ) در یک  تحلیل طولانی نوشت  واقعیت های سیاست های اسرائیل براساس مخدوش کردن امنیت دیگران قابلیت اجرایی دارد
 Ú©Ù‡ ایالات متحده عمدتا از این سیاست ها حمایت Ù…ÛŒ کند، Ú©Ù‡ باید در سطح هدÙ� بررسی شود.
"جدئون لووی " روزنامه نگار اسرائیلی اخیراً ، بنی موریس، مورخ معرو� اسرائیلی را مورد انتقاد قرار داده است وبه او می گوید:اسرائیل سرزمین دیگران را گر�ت و آنها را کشت...
 Ø¯Ø± مقابل "ادی کوهن" طراح رسانه ÛŒ صهیونیست ها Ùˆ تحلیلگر اندیشکده سادات وبگین از طریق توئیتر Ù…ÛŒ نویسد : هر کس Ú©Ù‡ اسرائیل را دوست دارد Ùˆ امنیت آن را Ø­Ù�ظ Ù…ÛŒ کند، "صهیونیست" است حتی اگر یک مسلمان باشد!
  Ùˆ برنامه ÛŒ جذب نویسندگان معارض در کشورهای مسلمان بمنظور نوشتن مقالاتی در باب حقوق انسان Ùˆ آزادی های مدنی وعمومی از ترÙ�ند
-آنچه ازدیروز در قالب محرومیت وامروز در Ø´Ú©Ù„ تحریم وتعقیب حاصل سلطه بر جهان اسلام در سطوح مختلÙ� بوده Ú©Ù‡ قدرت های بزرگ  با تضعیÙ� درک صحیح از اسلام  بدنبال حذÙ� Ú¯Ù�تمان انقلابی بود Ù‡ ودراین مسیر بسیاری از  مسلمانان  به سقوط دوم در دام پروژه جدید آمریکایی- صهیونیستی سکولار، Ú©Ù‡ به دنبال سلطه ÛŒ  منطقه ای  با مجبور ساختن کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ،آغاز شده است.
منابع:
   - Al Hurra, Still “A Bad Ideaâ€�
    -Broadcasting Board of Governors
  -  Middle East Broadcasting Networks