گزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگزارش تصویری کوهنوردی اعضای نمایندگی

"به نام خدا"
روز سه شنبه  Ù…ورخ 1397/11/23 Ø¬Ù…عی از اعضای نمایندگی پروین اعتصامی اراک به سرپرستی آقای مسعود Ø§Ø¨Ø±Ø§Ù‡ÛŒÙ…ÛŒ به کوه گردو صعود کردند.این صعود از ساعت 5:00 صبح شروع Ùˆ در ساعت 7:15 صبح خاتمه یاÙ�ت