خوشتر از دوران عشق ایام نیست | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانخوشتر از دوران عشق ایام نیست

خوشتر از دوران عشق ایام نیست

بامداد عاشقان را شام نیست

مطربان ر�تند و صو�ی در سماع

عشق را آغاز هست انجام نیست

کام هر جوینده‌ای را آخریست

عار�ان را منتهای کام نیست

از هزاران در یکی گیرد سماع

زانکه هر کس محرم پیغام نیست

آشنایان ره بدین معنی برند

در سرای خاص، بارعام نیست

تا نسوزد برنیاید بوی عود

پخته داند کاین سخن با خام نیست

هر کسی را نام معشوقی که هست

می‌برد، معشوق ما را نام نیست

سرو را با جمله زیبایی که هست

پیش اندام تو هیچ اندام نیست

مستی از من پرس و شور عاشقی

و آن کجا داند که درد آشام نیست

باد صبح و خاک شیراز آتشیست

هر که را در وی گر�ت آرام نیست

خواب بی‌هنگامت از ره می‌برد

ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست

سعدیا چون بت شکستی خود مباش

خودپرستی کمتر از اصنام نیست

سعدی