تا کور شود هر آنکه نتواند دید | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتا کور شود هر آنکه نتواند دید

Image result for ‫ال هاشم تبریز در جبهه‬‎
دردانۀ من یار ال� قامت نستوه
                                                                رندانه بزن دم Ú©Ù‡ دمیم آیت بشکوه
                                                    ما را مدد از اعظم اسماء الهی ست
                                                            استاده به خاکستر خویشیم چون کوه
                                                                                                                                                                                               (صÙ�ایی)