صندÙ"ÛŒ خاÙ"ÛŒ تو!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرÙ�ان) Your empty seat! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانصندلی خالی تو!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عر�ان) Your empty seat! Author: Mohammad Khodkhodaie

اکثر قهرها

 Ø¨Ù‡ پشیمانی ختم خواهد شد

و باید مراقب باشی

که مبادا جای خالی تو را