سÙ"امت/ تا ساÙ" 1404ØŒ باید 4 درصد بازار درمان Ùˆ 10 درصد بازار بهداشت کشور با طب سنتی اداره شود Ùˆ برای رسیدن به این چشم‌انداز، نیازمند ورود به عرصه بین‌اÙ"Ù…Ù"Ù" هستیم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانسلامت/ تا سال ۱۴۰۴ØŒ باید ۴ درصد بازار درمان Ùˆ ۱۰ درصد بازار بهداشت کشور با طب سنتی اداره شود Ùˆ برای رسیدن به این چشم‌انداز، نیازمند ورود به عرصه بین‌الملل هستیم

align=bottom
دکتر مهدی یوس�ی گ�ت: تا سال 1404، باید 4 درصد بازار درمان و 10 درصد بازار بهداشت کشور توسط طب سنتی اداره شود و برای رسیدن به این چشم‌انداز نیازمند ورود به عرصه بین‌الملل هستیم. یوس�ی، رئیس دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد با اشاره به برگزاری همایش طب سنتی و یک دهه �عالیت آکادمیک در سوم و چهارم بهمن‌ماه، اظهار کرد: این همایش ضمن ایجاد هم‌ا�زایی بین...