رویا….. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانرویا…..

بی هیچ نام
می آیی
اما تمام نام های جهان باتوست
وقت غروب نامت ،
دلتنگی ست ..

وقتی شبانه چون روحی عریان
می آیی ،
نام تو وسوسه است ..

زیر درخت سیب نامت
حواست .
و چون به ناگزیر
با اولین ن�س که سحر می زند
می گریزی
نام گریزناکت
رویاست ...

حسین_منزوی