حرکت های .متقارن.وغیر متقارن.ستاره گان در Ù�ضا وحرکات.زمین.ومنظومه.شمسی.رقص.محوری.تقدیمی.مارپیچی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانحرکت های .متقارن.وغیر متقارن.ستاره گان در �ضا وحرکات.زمین.ومنظومه.شمسی.رقص.محوری.تقدیمی.مارپیچی.

ستاره گان در �ضا .مانند.ذرات اتم.در حال .حرکت بوده .در منظومه شمسی .خورشید به .سمت .ستاره .نسر .که واقع شده در منظومه.با سرعت .۱۹/۲.کیلومتر در ثانیه.بوده..ستاره گان به دور مرکز کهکشان .خود .هر کدام ذی محاسبه.من�صل دارند. در �اصله .محوری .خورشید .با منظومه شمسی .که 1/6*10.بتوان 18.کیلومتر از مرکز کهکشان خود قرار داشته .وبا سرعت 320 کیلومتر در ثانیه ودر مدت 250 میلیون سال .را طی مینماید..در کل منظومه .وکهکشان راه شیری .در حال حرکت .با سرعت 288 کیلومتر در ثانیه.به کهکشان سلسله امراه.نزدیک میشود..حال .حرکت وضعی وانتقالی زمین.وبعلاوه رقص محوری .ان .در منظومه شمسی .وحرکات.زمین.در کل ساختار .راه شیری .یک حرکت مار پیچی.نیز .دیدار میشود..که تصویرا .تقدیم.میشود.حرکت سینوسی محور زمین .بر قاعده محروط که �اصله دو قله متوالی در مدت 18در 2/3.سال طی میشود..ودر نتیجه این حرکت زمین.مدار تقدیمی زمین به صورت منحنی .وبیضوی  کنگره ای جلوه میکند.در همین قاعده اندازه میل محور نسبت به مدار زمین.1 بروی ۴۰۰.درجه است.در سال تغییر میکند.علت اصلی این .رقص محوری .نیروی گرانش کره ماه .می باشد..دامنه تاثیر .از این حرکت.از کره .ماه..حدود ۹/۲۱.درجه.و در مدت دوره ای خود هیجده سال شش روز ۱۸/۶.ودامنه رقص محوری ناشی از گرانش خورشید .۱/۲ .ودوره اش .یک سال است.لذا نمی توانیم ادعا کنیم که تمام حرکات زمین را می شنا سیم..این////قاعده در کل نظام کهکشانی هم جاری می باشد. .منظر کوتاه.بشری.به عظمت خلقت .بسیار ناچیز است.//