جÙ"سه هماهنگی Ú©Ù…Ú© راهنمایی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجلسه هماهنگی کمک راهنمایی

به نام قدرت مطلق الله
روز پنج  Ø´Ù†Ø¨Ù‡ مورخ 1397/10/20 جلسه هماهنگی Ú©Ù…Ú© راهنمایی با استادی دیده بان محترم جناب آقای احمد حکیمی،نگهبانی آقای رضا قدمی Ùˆ دبیری آقای اصغر رÙ�یع برگزار گردید.