اÙ�تتاح نمایشگاه Ù"وازم خانگی در مشهد. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانا�تتاح نمایشگاه لوازم خانگی در مشهد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی:  اÙ�تتاح Û³ نمایشگاه لوازم خانگی، محصولات صوتی Ùˆ تصویری Ùˆ Ù�رش ماشینی Ùˆ موکت از Ù�ردا.