اوÙ"ین جÙ"سه شورای ورزش همگانی شهرستان چایپاره برگزارشد. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناولین جلسه شورای ورزش همگانی شهرستان چایپاره برگزارشد.

بنابه گزارش چورس نیوز، اولین جلسه شورای هماهنگی ورزش هماهنگی به ریاست محمدی ایروانلو وباحضور چمن گلی مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان، هئیت همراه و اعضای شورای ورزش شهرستان در سالن جلسات �رمانداری برگزارشد.بنابه این گزارش محمدی ایروانلو در این جلسه با اشاره به مشکلات حوزه ورزش در شهرستان Ú¯Ù�ت  Ú†Ø§ÛŒÙ¾Ø§Ø±Ù‡ سالن ورزشی مناسب برای میزبانی از مسابقات مهم استانی وکشوری را ندارد Ùˆ خواسته مردم این است Ú©Ù‡ برای شهرستان یک سالن 2هزار Ù†Ù�ری احداث گردد ÙˆÛŒ همچنین با اشاره به نبود خانه جوان درشهرستان Ùˆ زمین موجود برای احداث آن  Ø§Ø² اداره ورزش وجوانان  Ø§Ø³ØªØ§Ù†  Ø®ÙˆØ§Ø³Øª نسبت به احداث آن اقدام نماید.
در ادامه جلسه نماینده عالی دولت در شهرستان به زمین 5/7 هکتاری آماده تحویل به اداره ورزش وجوانان اشاره کرد ÙˆÚ¯Ù�ت  Ø¶Ø±ÙˆØ±ÛŒ است اداره Ú©Ù„ ورزش Ùˆ جوانان استان اقدام قانونی برای تحویل زمین را انجام دهد Ú©Ù‡ این اقدام  Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø±ÛŒ از مشکلات موجود در مورد کمبود Ù�ضای ورزشی در شهرستان را جبران خواهد کرد .


در ادامه جلسه چمن گلی مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان ضمن تقدیر و تشکر از �رماندار چایپاره و اعضای شورای ورزش گ�ت، همیشه با دست پر در شهرستان چایپاره حضور یا�ته ام و تمامی تلاش خود را برای بهبود وضع موجود ورزش این شهرستان انجام خواهم داد وی در ادامه گ�ت ما برای اینکه بتوانیم در امر ورزش مو�ق باشیم بایدهئیت های ورزشی و مربیان خود را به روز کنیم ورزش شهرستان باید آکادمیک باشد دیگر روشهای سنتی در ورزش جوابگو نمی باشد.
در ادامه مدیرکل ورزش وجوانان استان ا�زود، باشگاههای که �اقد مجوز قانونی و مربیگری هستند پلمب می شود اگرات�اقی برای یکی ازورزشکاران در این اماکن رخ دهد چه کسی جوابگو خواهد بود همچنین چمن گلی در پایان به سخنان محمدی ایروانلو اشاره کرد گ�ت تمامی تلاش خود را خواهم کرد تا مشکلات این شهرستان حل گردد.