اخرین تحÙ"ÛŒÙ" از تحوÙ"ات منطقه ای خاورمیانه سÙ�ر مقامات امریکا به منطقه ایجاد ارتش عربی سنی تشدید تحریم ها عÙ"یه ایران Ùˆ سایر مسائÙ" Ù‡Ù�ته های اخیر منطقه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناخرین تحلیل از تحولات منطقه ای خاورمیانه س�ر مقامات امریکا به منطقه ایجاد ارتش عربی سنی تشدید تحریم ها علیه ایران و سایر مسائل ه�ته های اخیر منطقه

از مجموعه تحرکات و رخدادهای منطقه ای و �را منطقه ای اینطور بر می اید که جبهه مقابل محور مقاومت از جنگ نرم و سیاست قطع دست های راس محور مقاومت دست کشیده و به دنبال این موضوع است که بدون حضور �یزیکی ،متحدان سنی خود را به معرکه ای بزرگ با جبهه مقاومت بکشاند و در این راه اهدا� متعددی را در سر می پروراند .لازمه چنین کاری این است که جبهه روبروی مقاومت را از هر نظر اماده کند و از طر�ی در درون جبهه مقاومت اختلا� ا�کنی را شدت بخشد و در راس این جبهه یعنی ایران ، با ایجاد بحران های اقتصادی مدیریتی و ایجاد گ�تمان در برابر گ�تمان غالب تا حد امکان به تضعی� جبهه داخلی ایران اقدام نماید .برای اینکار از سالها قبل بصورت موریانه وار در حال شبکه سازی و کادر سازی است و به نظر می رسد مهمترین اقدام در دست تهیه انها ایجاد بحران اقتصادی و ایجاد نارضایتی در بین عموم مردم و شکا� بین حاکمیت و مردم در سرلوجه کار برنامه های انان قرار گر�ته است .متاس�انه در درون برخی دستگاه ها ا�رادی هستند که گرای این کارها را به دشمن داده اند و نقاط قوت و ضع� اقتصاد کشور هم اکنون تمام و کمال در اختیار دشمن است .

استراتژی ترامپ کاملا واضح است .ترامپ توان ایجاد جنگ به وسیله نیروهای امریکا را ندارد و هیچ شکی در این نیست ولی ترامپ به دنبال چیز دیگری است .او می خواهد کشورهای سنی را به جان ایران بیاندازد و تمام س�رهای مقامات امریکا برای انجام این کار است و اگر این ات�اق بیا�تد به خودتان شک راه ندهید که این لشکر همان س�یانی است که در روایات ما درباره او بحث شده و معر� حضور همه منتظران است .مومنان و منتظران بدانند س�یانی همین گروهی است که امریکا دارد انها را اماده جنگ با شیعیان می نماید و بزودی کارهای تبلیغاتی پیشقراول این ائتلا� شیطانی هم با شدت کار خود را اغاز خواهد نمود.پائین کشیدن �تیله جنگ در سوریه و یمن نیز جز برای تمرکز بر این ابر پروژه نیست .

همانطور Ú©Ù‡ Ú¯Ù�تم بخشی از این ابر پروژه مربوط به داخل ایران است Ùˆ ایجاد نقار Ùˆ اختلاÙ� Ùˆ Ù�ریب دادن اÙ�کار عمومی در صدر برنامه های انها قرار گرÙ�ته است Ùˆ همانطور Ú©Ù‡ حضرت آقا مقام معظم رهبری Ø­Ù�ظه الله Ù�رمودند برای سال 98 برنامه های ویژه ای تدارک دیده اند Ùˆ به نظر من این برنامه انها از سال اینده تا 3 سال بعد بصورت مرحله ای به مرحله اجرا در Ù…ÛŒ اید .متاسÙ�انه دولت با رها کردن معیشت مردم دانسته یا ندانسته در این مسیر حرکت Ù…ÛŒ کند .دولت اگر نمی تواند باید شجاعت کنار کشیدن را داشته باشد Ùˆ دولت Ù…ÛŒ داند مردانی هستند Ùˆ اماده اند Ú©Ù‡ این بار را به دوش بگیرند Ùˆ به منزل برسانند.گام دیگر کاهش بودجه قوای نظامی بود Ú©Ù‡ با تدابیر رهبری Ù�علا مسکوت مانده است ولی دولت به اروپا قول داده Ú©Ù‡ بودجه نظامی را کاهش دهد Ùˆ به اروپا به اصطلاح اوکی داده است .ایا دولت نمی داند اروپا Ùˆ امریکا در برابر ایران در تعامل با هم حرکت Ù…ÛŒ کنند Ùˆ هر دو هدÙ� واحدی را دنبال Ù…ÛŒ کنند؟ ایا دولت اروپائی ها را باور کرده است؟ 

س�رهای جان بولتون صهیونیست و پمپئو وزیر خارجه به کشورهای منطقه س�رهای جنگی و برای ایجاد مقدمات جنگ هستند اگر غیر از این بود چگونه وزیر خارجه جرات می کرد از عراق بخواهد روابط با ایران را قطع کنند .اگر غیر از این بود امریکا و متحدانش برای چه به سوریه دارند نزدیک می شوند و حتی ترامپ از عربستان می خواهد بازسازی سوریه را تقبل کند ؟ در مقابل این اقدامات مسئولان ما را ببینید مشغول چه کارهایی هستند.
منتظران عزیز بدانند تصمیم قطعی بر ایجاد جنگ منطقه ای �راگیر با اولویت نسل کشی شیعیان گر�ته شده است و این واقعیتی است که مثل روز روشن است.تمرکز همزمان بر تضعی� معیشت مردم و کشاندن مردم به خیابان ها و تماشاگر بودن دولتمردان ما از عجایب روزگار است .تمرکز بر کاهش قدرت موشکی ایران در همان راستای جنگ منطقه ای است که �شار اروپا برای کانال مالی با ایران منوط به کاهش قدرت د�اعی و قدرت موشکی است .دولت نباید �ریب بخورد چرا که در تاریخ بی ابرو خواهند شد .
درباره استع�ای وزیر خارجه که شایعات از ان رسید و تکذیب شد ولی باید این را گ�ت اگر اقای ظری� به �کر استع�ا ا�تاده است اولا کار بسیار خوبی است و ات�اقا خیلی دیر انجام شده است .وی باید همان موقع خروج امریکا از برجام باید استع�ا می داد و امروز باید از کنار ر�تن رئیسش هم صحبت کنیم .دولت برجامی هیچ راهکاری برای خروج کشور از مشکلات �علی ندارد و باید یک دولت انقلابی ولائی و مردمی سر کار بیاید .الان هم دیر است .ممکن است ما موقعی به این �کر بی�تیم که سوریه و عراق را از دست داده باشیم .دولت خودش اقدام کند چون احترام به رای مردم اجازه نمی دهد �رد یا گروه دیگری به این کار اقدام کند.

برغم همه مشکلاتی که مظلومان دارند باید این را در خاتمه بگویم که بر خلا� همه تحلیل ها این غرب و این اسرائیل و متحدان عربی انها هستند که به بن بست رسیده اند و روزی نمی گذرد که شکستی در کارنامه انها ثبت نشود .اسرائیل در بن بست قطعی است و شیعیان بر مراکز ثروت منطقه که جهانی هستند مسلط اند .حزب الله خنجری در پهلوی اسرائیل و انصار الله خنجری در پهلوی سعودی هستند و مراکز ن�تی خلیج �ارس هم هر وقت اراده شود به تصر� در خواهند امد و هیچ کس شکی در این رابطه نداشته باشد .محور مقاومت برغم سختی ها و مشکلات با خویشتن داری منتظر است که دشمن انتحاری عمل کند .دشمن مجبور است در نهایت انتحار کند .برغم انچه درباره س�یانی می گویند ات�اقا پروژه س�یانی ، اوج و �ینال انتحار مستکبران و ظالمان است و نه اینکه نشانه اقتدار انها باشد .او نشانه ضع� و بیچارگی انهاست .

حرکات ترامپ از روی قدرت نیست و از روی ضع� و بیچارگی محض است .انها هیچ تیری در کمان خود ندارند جز انکه در بالا عرض کردم .متحد منطقه ای ترامپ یعنی وهابیت اگر تمام زور خود را بزند و با تغییر ماسک بتواند س�یانی را روانه میدان کند همه ما می دانیم عمر س�یانی چند ماه است ، بعد از ان چه ؟ دوستان توجه کنند انها برای بعد از س�یانی بدیلی ندارند و همه ترس و نگرانی انها از همین نکته است .رو کردن س�یانی یعنی به نهایت رسیدن امپراتوری چند هزار ساله باطل و به همین خاطر تا حد امکان است�اده از این مسئله را به تاخیر می اندازند و �کر می کنند این تاخیر به ن�ع انهاست .

امیدوارم توانسته باشم تا حدی انچه در ذهن دارم را به خوانندگان عزیز منتقل کنم و منتظر بازخورد مطلب توسط دوستان عزیز می مانم.