"ترا دوست دارم " | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان“ترا دوست دارم “

"ترا دوست دارم "

که از شیوع نگاه ِتو

عشق دوباره زاده میشود

و شعر درجستجوی معنا

بی تاب

"ترا دوست دارم"

که در مخاطره ی حضور ِممتدی

آنجا که سینه به سینه

نامت را ترانه میخوانند

وبودنت را

خوش ترین اتفاق

"ترا دوست دارم "

اگرچه دور از من

اما نزدیک ترینی

که در قلمروی عشق

همیشه بی مکانی ست ..

و دل تا ابدیت ممکن

مسحور ِبی زمانی ..

"ترا دوست دارم " ..

واین اعتراف کوچکی نیست..

((نیلوفر ثانی))