کافی است از چشمهایمان باران ببارد! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) It's enough to shower our eyes! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکافی است از چشمهایمان باران ببارد! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) It’s enough to shower our eyes! Poem: Mohammad Khodkhodaie

کافی ست  تا از چشمهایمان باران ببارد

تا که  شاید بشوید

رد پای فجایع را

تا که شاید