بازهم منتظرم!(عاشقانه) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I'm waiting again! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبازهم منتظرم!(عاشقانه) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I’m waiting again! Poem: Mohammad Khodkhodaie

باز هم در خیال خوش خویش منتظرم

شاید امشب یار رفته باز آید به برم

بار دیگر به برم، سر گذارد به سرم

باز هم منتظرم....منتظرم !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض