یک چهارشنبه ی تعطیل…دردناک ترین درد… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانیک چهارشنبه ی تعطیل…دردناک ترین درد…

 

تو تمام درد من نیستی...ولی...دردی...

یک درد که می پیچد توی سینه ام...مرا مثل تو عوضی نمیکند ولی قد یک درد متحرک عوضم میکند...

تو تمام من نیستی اما...

"تو" قسمت خاطرات مغزم....

قسمت خواب مغزم...

قسمت هنر مغزم و قسمت هیجان مغزم را تسخیر کرده ای....

تو عشق من نیستی اما...

دلیل تپش های تند قلبم که هستی...

تو آسمان نیستی اما...

دلیل بارش باران چشمانم که هستی....

تو نیستی اما...در خیالم که هستی...

خلاصه اینکه تو تنها درد من نیستی اما دردناک ترین دردم که هستی

 

 پ.ن:چهارشنبه یک روز تعطیل!!