یه خبر درباره تاریخ کشف هویت و شیپ ادرینت و فصل سه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانیه خبر درباره تاریخ کشف هویت و شیپ ادرینت و فصل سه

توماس گفته که : 
در فصل ۵ تموم قهرمانا هویت همو میفهمنن و شیپ ادرینت رسمی میشه و سکانس های خوبی در فصل ۳ خواهیم داشت.
تا فصل ۵ باید صبر کنیم؟
مگه اخر فصل دو کشف هویت نبود ؟؛(