یادایام……… چند تن از اهالی چایپاره سال۱۳۱۸ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانیادایام……… چند تن از اهالی چایپاره سال۱۳۱۸

سال۱۳۱۸
از راست به چپ

حاج محمد حسین حاجی زاده- یعقوب شهیدی ماکویی
حاج ابراهیم ابراهیم زاده-اسماعیل خان داوران
حاج ابراهیم حدیدی- حاج علیرضا حاجی زاده- حاج محمد صفری