گزارش تصویری برگزاری لژیون ویلیام ال وایت روزهای یکشنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگزارش تصویری برگزاری لژیون ویلیام ال وایت روزهای یکشنبه

"به نام قدرت مطلق الله"
روز یک شنبه مورخ 1397/08/06 لژیون های ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار نمایندگی پرویت اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.