گزارش تصویری برگزاری لژیون های ویلیام ال وایت روزهای یکشنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگزارش تصویری برگزاری لژیون های ویلیام ال وایت روزهای یکشنبه

"به نام قدرت مطلق الله"
روز یک شنبه مورخ 1397/06/18 لژیون های ویلیام ال وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار نمایندگی پرویت اعتصامی اراک در ساعت 15:30 دایر شدند.