گذر زمان | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانگذر زمان

للباقی

زمان چه ویژگی ذاتی دارد که گذرانش، موجب التیام زخم ها بشود؟!

للحق