کشور به تولیدکنندگان بزرگ و اثر گذار لوازم خانگی نیاز دارد . | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکشور به تولیدکنندگان بزرگ و اثر گذار لوازم خانگی نیاز دارد .

عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی : افزایش نرخ ارز در شرایطی در خدمت توسعه صادرات قرار می گیرد که وضعیت اقتصادی از ثباتی نسبی برخوردار شود این در حالی است که ما هنوز به ثبات نرسیده ایم و از این رو انتظار برای رشد صادرات تنها به دلیل افزایش قیمت ارز منطقی نیست.