کتاب ملت عشق | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکتاب ملت عشق

للباقی


کسی که در جست و جوی زیستنی ست که به زیستنش بیارزد لاجرم عاقبت به یک راز حیرت انگیز می رسد؛ بُعد زمانی و مکانی هم ندارد چه قرن هفتم هجری باشد چه قرن 21؛ چه قونیه باشد چه بوستون. چه حسن گدای جذامی باشد، چه گل کویر روسپی، چه قلندر مست، چه کیمیا، چه شمس، چه مولوی، چه عزیز، چه اللا ... . که اگر نیک بنگریم همه این ها بخشی از وجود ما هستند. 

کتاب "ملت عشق" نوشته الیف شافاک، حقاً کتاب ارزنده ای ست؛ "" شمرده شمرده گفت: (قاعده چهلم: عمری که بی عشق بگذرد بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشیم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی، یا عشق جسمانی؟ از تفاوت ها تفاوت می زاید. حال آن که  به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی ست عشق. یا درست در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش هستی، در حسرتش.) ""

للحق