کاش می شد، | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکاش می شد،

در حضور خارها هم می شود

یک یاس بود

در هیاهوی مترسک ها پر از

 احساس بود

می شود حتی برای دیدن پروانه ها

شیشه های مات یک متروکه را

 الماس بود

کاش می شد، حرفی از کاش می شد هم نبود

هرچه بود احساس بود وعشق بود و

یاس بود...