کاش باران را دوست داشته باشید… | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکاش باران را دوست داشته باشید…

هیچ ابری باریدن را اجازه نمی گیرد از آسمان.

دلش که بگیرد به هر گذار و رهگذاری برسد، می بارد!

من شبیه ابری سرگردانم!

بی اجازه می آیم، هوار می شوم

روی این صفحه ی ساکت

که سینه سپید کرده برای جوهرهای مجازی

که خاطرش را مکدر می کنند.

می‌شد که اجازه گرفت،

می‌شد ابر نبود، گریان نبود،

می‌شد خورشید بود که ساعت طلوع و غروبت را اعلام کنند

و همیشه منتظرت باشند.

چه پدیده ی عادی یی می‌شوی،

روزمره و تکراری،

اما آدم ها را اهلی این تکرار می‌کنی.

من اما ترجیح می دهم ابر باشم.

بی اجازه بیایم،

گاه به گاه ...

آسمان خیالتان را بارانی کنم...

کاش باران را دوست داشته باشید...

بی چتر بیایید...

روشنک آرامش