کاش انسان نبودم!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I wish I was not human! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکاش انسان نبودم!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I wish I was not human! Author: Mohammad Khodkhodaie

چه خوشبخت بودم

اگر در این روزگار سراسر درد  و  رنج  و  اضطرابِ تنهایی

و  بی اعتمادی

ساده  دل نبودم-مهربان نبودم-خوش قلب نبودم