کارگاه آموزشی یک شنبه | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانکارگاه آموزشی یک شنبه

"به نام قدرت مطلق الله

هفتمین جلسه از دور سی و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران ، روزهای یکشنبه با استادی مرزبان محترم مسافر علی،نگهبانی مسافر مسعود و دبیری مسافر حسین و با دستورجلسه "هفته ایجنت،اسیستانت و مرزبان،جشن"در تاریخ1397/06/17  رأس ساعت 17:00 شروع بکار نمود.