چیست فرمان شما؟! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچیست فرمان شما؟!

للباقی

این مناسبت ها و بهانه های شیرین دلدادگی می آیند و می روند اما همچنان پیِ مرادِ از این عالَم رندانه که یک راز عاسقانه ست با سر می دویم ... .

" عزم دیدار تو دارد جان بر لب آماده
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما؟؟!!!"

للحق