چه ژنه و قوربانی موباره ک | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچه ژنه و قوربانی موباره ک

به بونه و ئاماو جه ژنه و موباره که و قوربانی وه ش ته رین پیروزبایی ویما پیشکه شو شمه ی ئازیز که رو

****************************************
به بونه ی هاتنی جیژنی پیروزی قوربان جوانترین پیروزبایی خومان ئاراسته ئیوه هاوریانی ئازیز ئه کین
****************************************

به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان بهترین شادباش ها را تقدیم شما عزیزان می کنیم