چرا علم.غرب.اینچنین.جانیان.جهان.را تجهیز.به.کشتار.میکند.یمن.قتلگاه.نوزدان.اطفال.مسلمان.مظلوم. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچرا علم.غرب.اینچنین.جانیان.جهان.را تجهیز.به.کشتار.میکند.یمن.قتلگاه.نوزدان.اطفال.مسلمان.مظلوم.