چاه بچه داری | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانچاه بچه داری

به خانه پدرم می روم‌. هر بار از من‌ می پرسد چه خبر؟  و من هر بار می بینم خبری جز محیا ندارم. افتاده ام در چاه بچه داری،  باید کم کم خودم را به دنیای پرمشغله و پر خبر برسانم بکشانم اصلا. کم کم کتابهای خاک خورده را بیرون بیاورم کم کم شروع کنم اهدافم را شمردن. کم کم . بله. کم کم.