پایان دفتر طوفانی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانپایان دفتر طوفانی

للباقی

امشب، دفتر دیگری نیز تمام شد؛ عمر این دفتر، بیشتر شد؛ البته به خاطر حجمش بود نه طولش یحتمل!
این دفتر شاید طوفانی ترین دفترهای دل نوشته زندگیم بود؛ حالات و اتفاقات و دگرگونی های طوفانی ... ؛ و من هنوز از پسِ همه این طوفان ها، همچنان هستم اما نمی دانم چه میزان دگرگون شده ام، فقط همین را می دانم خیلی تغییر کرده ام؛ به گواه همین دفتر دل نوشته طوفانی!
با خودم فکر می کنم این طوفان نیز می گذرد و باز آرام و قرار بازمی گردد یا نه، این طوفان شروع مسیری ست که دیگر هر دم می بایست این طوفان، شدیدتر شود؟!!

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد ...

للحق