وه چه زیبامیشوی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانوه چه زیبامیشوی

وه چه زیبامیشوی وقتی نگاهت میکنم

گربخواهی ملک دل یک جابه نامت میکنم

شه شکاری وبه تیرغمزه شاهان میکشی

سراگرخواهی بگو جان رانثارت میکنم

زهره سان درآسمان عشق چشمک میزنی

ماه را گم میکنم وقتی نگاهت میکنم

شهرزادقصه گوی هرشب تنهائی ام

قصه دل  رابگو وقتی صدایت میکنم

هاتفم باخون وضوکردم نمازعشق را

سجده درعشقی چنین،برروی ماهت میکنم

هاتف