وضو گیرم به می! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Ablution with wine! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانوضو گیرم به می! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Ablution with wine! Poem: Mohammad Khodkhodaie

در سکوت و درخموشی من وضو گیرم به می

قامتی بندم به زیبایی و شادی همچو نی

در ابتداء  من اقتداء بر ساقی می میکنم

در رکوع، آدم پرستی را همه پی میکنم

در سجودم سجده ی غیر خدا غی میکنم