واژگون گریه می کنیم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانواژگون گریه می کنیم

للباقی

اشک های ما بر پیشانی مان نشسته ست
آخر ما با باران
واژگون گریه می کنیم ...


پاییز؛ باران؛ معنا؛ راحل

للحق