همچوصبح دلنشین!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Beautiful morning! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانهمچوصبح دلنشین!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Beautiful morning! Poem: Mohammad Khodkhodaie

من  وفاداری  میخواهم  از  او

تا بسوزم در ره  او من  وجود  خویش  را

او مهربانی خواهد از من همچو صبح  دلنشین

تا که من  در او بمیرانم  شب تشویش  را

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض