هستی شناسی.فیزیکال.جهان.واقع.وامتداد.همسانی.وتراز.نظم.موجود.در.ذاتیات.هستی.بیکران.توحید.افعالی.عالم. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانهستی شناسی.فیزیکال.جهان.واقع.وامتداد.همسانی.وتراز.نظم.موجود.در.ذاتیات.هستی.بیکران.توحید.افعالی.عالم.


 هستی شناسی.فیزیکال.جهان.واقع.وامتداد.همسانی.وتراز.نظم.موجود.در.ذاتیات.هستی.بیکران.توحید.افعالی.عالم.