هر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانهر که از دیدار برخوردار شد این جهان در چشم او مردار شد

ای همه در قصد دل و دین من
                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من
                                      پا به سرم سوختی و ساختم
                                                                    تا به کجا نشئه تدخین من
                                                                                                                                                                             (صفایی)