هرگزیکدیگررانخواهیم یافت!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We will never find anyone else! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانهرگزیکدیگررانخواهیم یافت!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) We will never find anyone else! Author: Mohammad Khodkhodaie

شاید تخته شکسته ای را چسب زد. میخ کوبید

و دوباره مرمتش کرد.آنگونه که ازچشم دیگران پنهان بماند.

اما هرچه باشد،تخته شکسته مرمت کرده ای بیش نیست

چه میدانم؟