ننگ و رنگ | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان



ننگ و رنگ

به انقضاء فرصتت نمانده بیش، آگهی؟
                                                      بدین سبب گرای ما به دشمنان دین دهی
                                  درآی خلوتی که جز خدای را گذار نه
                                                      مگر ز شر خویش و از شرار ما سوی رهی