نقش ِچشمان ِخمارت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننقش ِچشمان ِخمارت

نقش ِچشمان ِخمارت ، چه كشيدن دارد 
سايه ساران ِدو زلفت ، چه لميدن دارد

آن قدر خوب و مليحي كه به يك جرعه نگاه
حس ِمستي لبت ، طعم ِچشيدن دارد

مثل ِموسيقي ِشوري ، كه بيات ِتُركش
پرده ها دارد و بي پرده ، شنيدن دارد

اين تپش چيست كه در سينه ي لرزان ِتو نيز
همچو آهوبره اي ، شوق ِجهيدن دارد

تو تمناي ِغزل كردي و گلواژه شكفت
گل ز گلخانه دامان ِتو چيدن دارد

عطر ِگيسوي ِتو را گر ببرد ، دست ِنسيم
تا فرا سوي ِزمان ، باز دويدن دارد

بهتر از هر گل ِنازي و به نازت ، نازم
نازنين ! هر چه كني ناز ، خريدن دارد

از شكوفايي ِآن غنچه لب دانستم
بغض ِنمناك ِترك خورده ، مكيدن دارد

تا كجا مي بردم ، خواب ِخيال انگيزت 
جشن ِبيداري ِاين خواب ، چه ديدن دارد

جمعي از خواب وخيالت ، دهنم آب افتاد
واقعا‍ً نقش َخيال ِتو ، كشيدن دارد !

غلامحسین جمعی