نظام.مندی .عقلانیت.شعور ناب هستی بخش .فیزیکال.هستی.الهی .حقایق را فهم.کنیم.نه.تکفیر .دانا.شدن.نه.نفی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننظام.مندی .عقلانیت.شعور ناب هستی بخش .فیزیکال.هستی.الهی .حقایق را فهم.کنیم.نه.تکفیر .دانا.شدن.نه.نفی