نصایح بی شرفها!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Advice with Cowards! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاننصایح بی شرفها!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Advice with Cowards! Author: Mohammad Khodkhodaie

مگذار نصایح و دلسوزیهای آدمکهای بی شرافت

و پست اندیش، تو را از جوانمردی و نیکی

در مورد دیگران بازدارد!